Nový Newsletter – informace o pomoci rodinám s dětmi z Ukrajiny

V příloze Vám postupujeme nový Newsletter projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Newsletter je vydáván nepravidelně a je věnován vzdělávacím tématům dle aktuálních potřeb škol, dotčené veřejnosti a projektu. 

Toto vydání se týká spolupráce s rodiči dětí a žáků brněnských škol a nabídky seminářů pro rodiče, které statutární město Brno realizuje v rámci projektu MAP Brno II. Dalším tématem tohoto vydání jsou investiční záměry škol a jejich zřizovatelů na území města Brna a také aktuální informace k možnostem pomoci rodinám s dětmi, které prchají před válečným konfliktem na Ukrajině. 

Newsletter projektu MAP Brno II

V příloze Vám postupujeme vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Aktuální vydání se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů, kde se představí brněnské sportovní kluby nebo různé sportovní kroužky na základních školách. 

PROJEKT ŠABLONY III.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE III

reg.č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018057

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Mateřská škola je zapojena do projektu “ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Projekt Šablony II

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE II

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010201

PROJEKTY MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

 

Mateřská škola je zapojena i do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., který je spolufinancován Evropskou unií s názvem:

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA

reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319

 

 

MŠ v síti MRKVIČKA

Mateřská škola se zapojila do celostátní sítě MRKVIČKA, která usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřských škol.

Mrkvička je dlouhodobým programem Pavučiny, jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů. Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno více než 800 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

 

RECYKLOHRANÍ

Mateřská škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT. V rámci programu vzděláváme děti v oblasti třídění odpadu a recyklace a umožňujeme jim odevzdávat staré a vysloužilé baterie a elektrozařízení do nádob, které jsou umístěné v prostorách MŠ.

foto recyklohraní