O školce

Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace vznikla dislokací od ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvkové organizace a svoji činnost zahájila 1. 1. 2014.

Disponuje dvěma budovami propojenými spojovací chodbou. Nachází se v klidné části sídliště a sousedí se zahradami a poli místních obyvatel. Součástí budovy jsou dvě zrekonstruované zahrady s funkčními herními prvky. Vnitřní prostory školy jsou zmodernizované a třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Mateřská škola je pětitřídní, její provoz je celodenní od 6.30 do 16.30 hodin v obou budovách. 

Filozofií školy je vytvářet pozitivní klima ve třídách s optimálními podmínkami k rozvoji osobnosti dítěte a k ochraně jeho zdraví, získání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, učit je uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání.

Hlavním cílem vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podmětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Do vzdělávacích programů zařazujeme prvky jógy, práci s keramickou hlínou, výuku hry na zobcovou flétnu. Zaměřujeme se na environmentální a multikulturní výchovu. Děti navštěvují muzea, divadla, třídy vyjíždí na polodenní výlety do přírody. 1x ročně jezdíme na školu v přírodě. V rámci MŠ mají děti možnost navštěvovat předplaveckou výuku, pohybový kroužek, kroužek anglického jazyka nebo edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti ohrožené školním neúspěchem.

MŠ spolupracuje se  ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, se zřizovatelem MČ Brno – Chrlice, s chrlickým sborem dobrovolných hasičů, Policií ČR, Lipkou a dalšími. Je zapojena do různých projektů např. Recyklohraní a OP VVV – Šablony II.