DŮLEŽITÉ- NÁSTUP DĚTÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Vážení rodiče, na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘEDNÍ ze dne 6.4.2021 č.j. MZDR 14600/2021-MIN/KAN se omezuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. 

VÝJIMKU MAJÍ:  

 1. dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání 
 2. děti, jejichž zákonní zástupci  vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií. Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služebpedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Žádám Vás, abyste mi obratem odpověděli, zda Vaše dítě nastoupí k prezenčnímu vzdělávání. Zákonní zástupci z bodu č. 2 vyplní škole čestné prohlášení s uvedením zaměstnavatele a kontaktní osoby pro případné ověření zaměstnání. 
Děkuji Vám za spoluúčast. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ proběhne opět elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:        1. 4. – 30. 4. 2021      www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:           13. 4. 2021 od 8.00 – 16.00 hod., po předchozí domluvě i v jiný termín
 • OŠMT MMB:                 Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 3. 5. 2021    bezkontaktně od 8.00 hod.  
 • 4. 5. 2021    bezkontaktně do 17.00 hod.

Zápis bude probíhat bezkontaktně. Rodiče veškeré dokumenty vhodí v uzavřené obálce označené číslem přihlášky do poštovní schránky na budově školy, další možností je dokumenty zaslat emailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky školy. Po oba dva dny je možné v době od 14.00-17.00 hod. předat dokumenty osobně vedení školy.

K zápisu odevzdejte:

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

Prodloužení uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.
Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

OMEZENÍ PROVOZU MŠ PRODLOUŽENO…

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se nyní prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu tj. osobní nepřítomnost dětí na předškolním vzdělávání a distanční výuka.

Přerušení provozu školní jídelny

Vážení rodiče,

po předchozím projednání se zřizovatelem jsem z organizačních a personálních důvodů nucena uzavřít provoz školní jídelny po dobu vyhlášení krizového opatření vládou ČR.

Dojde-li ke změně podmínek na úseku školní jídelny, budu Vás včas informovat.

Děkuji za pochopení. Petra Putnová, ředitelka školy

DISTANČNÍ VÝUKA MŠ

Vážení rodiče,

distanční výuka bude prozatím odesílána z emailu vzdelavanimssromova@gmail.com, ale do budoucna zařizujeme samostatné účty pro každou třídu zvlášť, o jejichž formě Vás budeme včas informovat.

Distanční výuku budeme zasílat vždy ve středu a vzdělávací obsah bude v rozsahu jednoho týdne. Nabídka je určena pro děti v povinném předškolním vzdělávání, ale MŠ ji zpřístupní všem rodičům.

Nemáte-li možnost tisku, můžete si podklady k distanční výuce přijít vyzvednout osobně do MŠ (šedá budova – sluníčko) po předchozí domluvě a to každou středu od 8.00 – 12.00 hod.            

V případě dotazů ohledně distanční výuky pište na mail vzdelavanimssromova@gmail.com nebo volejte ředitelku školy 739 382 958 nebo paní zástupkyni 739 382 957.

OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí vlády ČR je provoz mateřské školy do 21.3. 2021 včetně OMEZEN.

ODŮVODNĚNÍ:

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.  provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

V odkazu najdete také usnesení vlády ČR k péči o děti zákonných zástupců z důležitých profesí (zdravotníci, policisté atd…). MMB vydal seznam škol, které tuto péči zajišťují:

Rodiče mají možnost si, v případě neodkladné nouze, vyzvednout osobní věci svých dětí z MŠ v pondělí 1.3.2021 v době od 7.00-12.00 hod. (dále po předchozí domluvě).

Pro děti v povinném předškolním vzdělávání bude přichystána distanční výuka. O její realizaci Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení…

NOVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ V MŠ

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.2.2021 (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN), které vešlo v platnost od 25.2.2021 od 00:00 do odvolání platí:

 1. Všem dospělým osobám se ZAKAZUJE pohyb a pobyt v MŠ BEZ ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je RESPIRÁTOR bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek naplňující normy FFP2/KN 95 nebo zdravotnická obličejová maska naplňující normy ČSN EN 14683+AC (respirátor FFP3).
 2. V šatnách dětí může současně pobývat pouze 1 dospělý (mimo zaměstnance školy).
 3. V případě, že bude šatna obsazena, dospělí s dětmi stojí na chodbě v rozestupu minimálně 2 metry.
 4. Rodiče mají povolený vstup pouze do prostor vstupních hal a šaten dětí. Vstup do tříd a umýváren dětí je zakázán.
 5. Prosíme rodiče, aby se v šatnách zbytečně nezdržovali a umožnili tak rychlejšímu průběhu předávání a vyzvedávání dětí.

Děkujeme za spolupráci a vydržme to 😊

Pro rodiče budoucích školáků …

Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost bezplatného přístupu k MIUč (interaktivní pracovní učebnice) + Zápis je tu trvajícího do 30. 4. 2021.

MIUč+ snadno spustíte otevřením následujícícho odkazu.

Tištěnou pracovní učebnici Zápis je tu najdete skladem na e-shopu firmy NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a můžete si ji zakoupit.

Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., se můžete zaregistrovat na ucebnice.online.

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

I letos máte možnost v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v městě Brně II, navštívit semináře s informacemi ohledně ŠKOLNÍ ZRALOSTI – VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Semináře proběhnou ON LINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“