Erasmus+ 2024

MŠ Šromova navázala na spolupráci s MŠ Kanianka a jejími pracovníky vytvořenou při Erasmus+ v roce 2023. V letošním roce se k nám přidala i MŠ Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace se 4 dětmi. 

Administrativní úkony převzaly ředitelky zmíněných organizací. Společně domluvily dvě on-line setkání, která se uskutečnila 27.3.2024 a 15.4.2024 prostřednictvím digitální aplikace Zoom Meeting. Děti měly možnost se pozdravit a vzájemně se seznámit. Společně se naučily písničku od Štístka a Poupěnky „Československá“, která je provázela celým projektem. Při on-line hodinách si zopakovaly a procvičily česko-slovenská slova, která se vyjadřují v každém jazyce jinak, např. lopta x míč, korytnačka x želva a další. Slovíčka z písně děti výtvarně ztvárnily a vzájemně si sdílely své poznatky z aktivit.  

23.4.2024 jsme odjeli s 30 dětmi z MŠ Brno, Šromova 55, p.o. doprovázenými 6 pedagogickými pracovnicemi a 4 dětmi s paní ředitelkou z MŠ Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, p.o. na Slovensko do města Bojnice.

Po příjezdu do Bojnice jsme se ubytovali v Hotelu Pod Zámkom a společně poobědvali. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na první společnou aktivitu, která začínala v Zoologické zahradě Bojnice.  Děti chodily dle ukazatelů, orientovaly se v mapě a prokazovaly velkou samostatnost při průchodu celou ZOO.  Cestou pojmenovávaly zvířata v českém i slovenském jazyce, povídaly si o jejich životě ve volné přírodě, stravě i potřebě chránit přírodu a vše v ní. Odpoledne jsme zakončili procházkou okolo bojnického zámku, kde jsme shlédli výstavu obrazů s dravci.

Po večeři si děti chvíli hrály, poté si poslechly pohádku a šly spát. Ráno je čekala královská snídaně. Od pracovníků hotelu dostaly velikou pochvalu, za chování v hotelu i krásné stolování. Velmi nás to potěšilo.

Druhý den jsme jeli do Mateřské školy v Kaniance, kde nás čekalo velmi milé přijetí od paní ředitelky Mgr. Mariety Bielické a pana přednosty obecního úřadu Kanianky Ing. Martina Badáka. Děti ze slovenské MŠ nám na úvod zahrály divadlo „Červená čiapočka“ od Fr. Hrubína. A v pohádce jsme prožili celé dopoledne. Děti se rozdělily do skupin a společně se slovenskými kamarády procházely budovou a navštěvovaly různé pohádky, ve kterých musely plnit rozličné úkoly. Čekal na ně pohádkový les s Perníkovou chaloupkou, pohádky „O třech prasátkách“, „O nezbedných kůzlátkách“, „Šmoulové“ a nechyběla ani „Včelka Mája“. Úkoly, které děti plnily, byly zaměřeny na rozvoj digitální pregramotnosti, např. děti musely pomocí Bee Botu hledat cestu matky kozy ke svým kůzlátkům nebo plnit úkoly na interaktivních tabulích. Dále byla rozvíjena matematická a čtenářská pregramotnost dětí. V této oblasti šlo zejména o přiřazování a pojmenovávání geometrických tvarů, počítání, skládání slov z písmen dle předlohy, tvoření slov za pomocí bludiště z cest, hru: slovní kopaná a další. Děti prokazovaly samostatnost a rozvíjely své komunikační dovednosti při plnění i tak náročných úkolů, jako byla slovenská slova „tehlový dom“, „kamaradstvo“, „rozprávka“. Nechyběly ani úkoly na rozvoj pohybových dovedností dětí, jako např. překážkové dráhy s environmentálními prvky, chůze po provaze, prolézání tunelem, podlézání a přelézání a hod na cíl. Prostorovou orientaci si děti procvičily při skládání puzzle, rozstříhaných obrázků, při přiřazování obrázků k celku. Kooperativní úkoly plnily v pohádce O perníkové chaloupce, kde byla nutná domluva s kamarádem při letu na koštěti a stavbě chaloupky. Celý program byl ukončen společným zpěvem písničky „Československá“ s pohybovým vyjádřením refrénu. Po předání dárečků dětem jsme šli do jídelny, kde pro nás paní kuchařky připravily moc dobrý oběd.


S Kaniankou jsme se neradi loučili, ale čekala nás ještě poslední aktivita a tou byl doprovodný program v Dinoparku Bojnice. Děti procházely parkem a s úžasem pozorovaly pohybující se a řvoucí makety dinosaurů v životní velikosti, které pojmenovávaly v českém jazyce a porovnávaly s pojmenováním ve slovenštině.  

Návratem domů to neskončilo. Druhý den paní učitelky promítaly celé MŠ fotografie s doprovodným slovním komentářem. Rodiče dětí shlédly fotografie a videa o týden později 7.5.2024. Odpoledne bylo doplněno o výstavu zážitků dětí z Erasmus+ a kreseb různě vyslovujících se slov z on-line hodiny.  

Celý program byl pro děti obohacující. Rozvíjely si mnoho kompetencí, včetně digitální pregramotnosti. Uvědomily si, že jsou lidé, kteří hovoří jinou řečí, ne vždy si rozumí, a přesto mohou být kamarády.  Osvojily si, jak vyřešit problém s komunikační bariérou, že každý stát má své kulturní tradice a hranice státu.