LETNÍ PROVOZ MŠ a ZÁPIS

Letní prázdninový provoz proběhne ve dnech: 1. – 19.7.2019, po té bude provoz MŠ PŘERUŠEN DO 31.8.2019

 

Rodiče dětí z MŠ Šromova na prázdninový provoz své dítě přihlásili zapsáním do seznamu u tříd. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec 2019 bude 230,- Kč, neplatí ji děti s povinným předškolním vzděláváním. Splatnost úplaty je do 20.6.2019. Zjistěte si u vedoucí školní jídelny jaký máte aktuální stav konta Vašeho dítěte. V případě přeplatku nemusíte úplatu a stravné hradit. Cena stravného viz řád ŠJ.

Budete-li hlásit dítě v době přerušení provozu naší MŠ do jiné školky, vyplňte žádost o vystavení dokumentů – přijetí na letní prázdniny a odevzdejte ji k rukám ředitelky školy. Na základě ní, Vám budou nachystány potřebné dokumenty k přijetí dítěte v jiné MŠ.

 

ZÁPISsběr žádostí NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ pro děti, které nenavštěvují MŠ Šromova proběhne 15.5.2019  od 8.00-17.00 hod. K prázdninovému provozu mohou být přijaty děti, které jsou již přijaté k předškolnímu vzdělávání v jiné MŠ a jejich kmenová MŠ nebude v době našeho letního provozu poskytovat předškolní vzdělávání, tzn. bude mít přerušený provoz.

Rodiče si k zápisu přinesou:

 • Kopii evidenčního listu z MŠ, kam dítě dochází (neobsahuje -li tento dokument potvrzení lékaře o očkování dítěte, rodič si zažádá MŠ i o kopii žádosti o předškolní vzdělávání nebo si s vyplněnou žádostí o letní provoz zajde k lékaři a údaj o očkování nechá potvrdit zde).
 • vyplněnou žádost http://mschrlicgl.cluster026.hosting.ovh.net/?page_id=15,
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Pro bližší informace volejte ředitelku školy Petru Putnovou, 739 382 958

Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace srdečně zve rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: pátek 12. 4. 2019

V KOLIK: 15.00 – 18.00 hod.

Přijďte se seznámit s prostředím školy a zahrad, s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Rádi Vám zodpovíme otázky ohledně vzdělávání i stravování Vašich dětí…

Na shledání se těší kolektiv zaměstnanců MŠ Šromova

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:

 • NA INTERNETU:     1.4. – 30. 4. 2019          www.zapisdoms.brno.cz
 • OSOBNĚ V MŠ:      10. 4. 2019 od 8.00 – 16.00 hod.
 • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

 • 2. 5. 2019 od 8.00 – 11.30    13.00 – 17.00
 • 3. 5. 2019 od 8.00 – 12.00

Doporučujeme rodičům, kteří se chystají k zápisu do MŠ s dítětem, využít čtvrteční (2.5.) odpolední termín. Zápis bude probíhat ve třídě Motýlků a čekání si můžete zkrátit hrou ve třídě. Dopolední zápis bude probíhat v ředitelně školy.

S sebou:

 • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

      ŠKOLKA V PŘÍRODĚ (ŠvP) – Penzion Zubr, 3. – 8. 6. 2019

Žádáme rodiče přihlášených dětí na školku v přírodě o úhradu ve výši 3000,- Kč    do 15. 3. 2019 na účet školy pod variabilním symbolem dítěte.

Budete-li požadovat POTVRZENÍ, je nutné úhradu provést HOTOVĚ a MŠ Vám vystaví příjmový doklad.

 

SCHŮZKA RODIČŮ před školou v přírodě se uskuteční  24.4.2019 v 16.00 hod. ve třídě Krtečků.

Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Na schůzce Vám budou předány potřebné dokumenty k vyplnění a informace o organizaci ŠvP, odjezdu atd… V případě, že se nebudete moci zúčastnit, žádáme Vás o omluvu u paní učitelky na třídě.

 

CESTOVÁNÍ ŠESTILETÝCH DĚTÍ MHD

Žádáme rodiče předškoláků, kteří dovršili 6 – ti let, aby před každou akcí MŠ, kam se budeme dopravovat prostřednictvím MHD Brno, odevzdali PRŮKAZKU DÍTĚTE S NULOVÝM KUPÓNEM paní učitelce na třídě. Nelze použít fotokopii, musí to být originál.

Nemáte-li ji vyřízenou, informujte paní učitelky a my dětem zajistíme platnou jízdenku.

Informace MHD BRNO k cestování dětí od 6-10 let:

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. Kupónů lze vystavit i více (pro účely MŠ, prarodiče…).

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné.

Děkujeme za pomoc